Exhibitions: Kiki Smith: Sojourn

Kiki Smith: Messenger III