< Back to collection


'Hana no En,' from 'Eight Views of Disguised Genji (Furyu Yatsushi Genji)'


Brooklyn Museum Logo