Utagawa Kuniyoshi, Kajiwara Gendo Kage Suye

Use this form to send this link to a friend.