Katsukawa Shunsho, Nakamura Noshiro I as in Stone Bridge Dance (Shakyo Odori)

Use this form to send this link to a friend.