Utagawa Kuniyoshi, Tammeijiro Genshogo, from Tsuzoku Suikoden Goketsu Hyakuhachinin no Hitori

Use this form to send this link to a friend.