Miyashita Zenji, Flower Vase (Saidei Kaki)

Use this form to send this link to a friend.