Kitagawa Utamaro, Kakinomoto no Hitomaro [missing title cartouche: Children Parody the Six Immortal Poets (Tosei Kodomo Rokkasen)]

Use this form to send this link to a friend.