Shunsen, Nakamura Kichiemon As Suzagamori No Chobei

Use this form to send this link to a friend.