Skip Navigation
Kenojuak Ashevak – Inuit, 1927-2013