Skip Navigation
Funaki Kenji – Japanese, born 1927