Skip Navigation
Hara Kiyoshi – Japanese, born 1936