Skip Navigation
Kosai Makazu – Japanese, born 1927