Skip Navigation
Roshû Kinoshita – Japanese, 1807-1879