Skip Navigation
Chikuseki – Japanese, active ca. 1880-1910