Skip Navigation
Onuma Chiyuki – Japanese, active 1950s