Skip Navigation
Kitao Masanobu – Japanese, 1761-1816