Skip Navigation
Takahara Shoji – Japanese, 1941-2000