Skip Navigation
Tanaka Masunobu – Japanese, ca. 1764-1772