Skip Navigation
Hagiwara Hideo – Japanese, born 1913