Skip Navigation
Kimura Risaburo – Japanese, born 1924