Skip Navigation
Choki Eichosai – Japanese, active 1785-1805