Skip Navigation
Kobashi Yasuhide – Japanese, born 1931