Skip Navigation
Kawai Takehiko – Japanese, born 1940