Skip Navigation
Kawamura Manshu – Japanese, 1880-1942