Skip Navigation
Yoshimura Masaya – Japanese, born 1938