Skip Navigation
Kaneta Masanao – Japanese, born 1953