Skip Navigation
Katherine Blackshear – American, 1897-1988