< Back to collection


Interior Machinery of a German Warship (Doitsukoku Gunkan Naikazu Kikai no Zu)


Brooklyn Museum Logo