Skip Navigation
Karim Rashid – Canadian, born Egypt, 1960