Skip Navigation
Sasaki Tadashi – Japanese, born 1936