Skip Navigation
Shimizu Yasutaka – Japanese, born 1947