Skip Navigation
Samuel Palmer – British, 1805-1881