Skip Navigation
Kawase Hasui – Japanese, 1883–1957