Skip Navigation
Ogata Kenzan – Japanese, 1663-1743