Skip Navigation
Uragami Shunkin – Japanese, 1779-1846