Skip Navigation
Yasumasa Morimura – Japanese, born 1951