<em>"Photo, Daniel P. Huntington."</em>. Bw negative 4x5in. Brooklyn Museum. (Photo: Brooklyn Museum, Schweitzer_VF_Daniel_Huntington_bw.jpg

Photo, Daniel P. Huntington.

Brooklyn Museum