Skip Navigation

Share Item

Katsukawa Shunsho The Actors Ichikawa Yaozo II and Segawa Kikunojo III as Shibaraku

Permalink:

Your message has been sent!