Skip Navigation
Ohara Koson (Shoson) – Japanese, 1877–1945