Skip Navigation
Fukami Sueharu – Japanese, born 1947