Skip Navigation

Share Item

Toshusai Sharaku Segawa Kikunojo III as Oshizu, Wife of Tanabe Bunzo

Permalink:

Your message has been sent!